A református emlékezet helyei

Református kegyességi konferencia

A Konferencia és műhelybeszélgetés a református kegyességről" című sorozatunk második alkalmának középpontjában a református emlékezethelyek kérdésköre áll. Mit jelent az emlékezés? Milyen szerepe van az emlékezetnek a vallásgyakorlatban, kegyességben? Hogyan emlékez(z)ünk? Kikre és mire emlékez(z)ünk? Hogyan járul hozzá az emlékezet a közösségek építéséhez? Mit jelent ma egyháztörténetet írni? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat magyarországi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai szakemberek bevonásával.

A konferencia meghívott előadói:


Ö. Kovács József, DSc, egyetemi tanár (PPKE), megyei főigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Levéltár
Megnyitó előadás: Emlékezet, történelem, társadalmi identitás

Balogh Balázs, PhD, igazgató, MTA BTK Néprajztudományi Intézet
A Bethlen-otthon, az amerikai magyar református élet központja

Balogh Judit, PhD habil. történész, egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Intézet, Eger
Kilúgozott emlékezet: reformáció a Székelyföldön

B. Kovács István, PhD, régész-muzeológus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeinek megbízott igazgatója
A reformáció 400. évfordulója Rimaszombatban

Buza Zsolt, PhD hallgató, református lelkész, Rozsnyó
A református emlékezetkultúra Felvidéken, a kommunista diktatúra idején

Csorba Dávid, PhD, főiskolai docens, SRTA, Sárospatak
A magyarországi gályarabok emlékezete

Dienes Dénes, dr. habil., egyetemi tanár, igazgató, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak
A reformáció emlékezetének építése

Erdős Kristóf, PhD-hallgató, kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Gulyás Lajos emlékezete (1957-2017)

Fodor Gusztáv, református lelkész, PhD-hallgató
Emlékezetépítés a kárpátaljai reformátusok között

Földváryné Dr. Kiss Réka, PhD, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest
A kommunista diktatúra emlékezete a református egyházban

Gér András László, PhD-hallgató, vallástörténész, Zsinati Tanácsos, Magyarországi Református Egyház Zsinata
Református emlékezetkultúra Magyarországon

Hájas István, igazgató, Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és Múzeuma
Amint tisztítják az ezüstöt". A Kárpátaljai Református Egyház a történelem Urának kohójában a két világháború kötött.

Laczkó Gabriella, PhD hallgató, SRK TGy Adattárvezető
Sárospatakon tanult református lelkészek az Amerikai Egyesült Államokban.

Nagy Alpár Csaba, PhD, református lelkész, egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar, Egeres (Románia)
A dél-erdélyi reformátusság 1940-44 közötti traumáinak emlékezete életút-interjúk tükrében

Sipos Gábor, PhD, történész, főlevéltáros, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára

Szatmári Judit, PhD, levéltáros, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye, Budapest

Emlékezet és politika a 19. századi reformátusság életében

Tóth Sára, PhD, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Anglisztika Intézet
„Az ég oly messze van, még messzebb tőled én”: protestáns transzcendencia és annak felülírási kísérlete a kálvinista Marylinne Robinson Gilead-trilógiájában