Ráday Felsőoktatási Diákotthon SzMSz

A Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza

Ráday Felsőoktatási Diákotthonának

Szervezeti és Működési Szabályzata

I.    PREAMBULUM
1. Az intézmény adatai
Az intézmény teljes neve: A Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Ráday Felsőoktatási Diákotthona
Az intézmény rövid neve: Ráday Felsőoktatási Diákotthon (a továbbiakban: diákotthon)
Az intézmény címe: Budapest IX. 1092 Ráday u. 28.
nyilvántartási azonosítója: FI4418
adószáma: 18146671-1-43
bankszámla száma: 10405004-00026941-00000008
Telefon: +36-1-2180753 tel./fax: +36-1-2180018
email: diakotthon@raday28.hu

2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest IX, 1092 Ráday u. 28.

3. Az intézmény működési területe:
Az intézmény székhelye: Budapest IX. 1092 Ráday u. 28.

4. Alapító okirat
A Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Ráday Felsőoktatási Diákotthona Alapító Okirat
l. Az intézmény neve:
Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Ráday Felsőoktatási Diákotthona
2.  Rövidített név:
Ráday Felsőoktatási Diákotthon
3. Székhelye:
H-1092 BUDAPEST,  IX. Ráday u. 28.
4. Az intézmény alapítója:
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése
5. Az intézmény:
a.  Fenntartója:
A Dunamelléki Református Egyházkerület
b. Felügyeleti  szerve:
A Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége
H-1092 Budapest, IX. Ráday u. 28
6. Alapítás éve:
1855 jogelőd (Református Teológus Otthon)
2007. (DRESzKK)
7. Jogállása:
A Magyarországi Református Egyház belső szabályai szerint önálló jogi személy.
8. Típusa:
Egyházi intézmény.
9. Költségvetési gazdálkodási formája
A Magyarországi Református Egyház Törvénye szerint szabályozott rendben a Dunamelléki Református Egyházkerület Köz- vagy Tanácsülése által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. Vállalkozási tevékenységet a fenntartó által meghatározott körben folytathat.
10. Alaptevékenysége és szakfeladatai:
a. A Dunamelléki Református Egyházkerület Székházában biztosított (1092 Budapest, Ráday u. 28) 36840/1 és a 36846/1 HRSZ ingatlanban levő 98 kétágyas, fürdőszobás kollégiumi férőhelyek a felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatásának biztosítására.
b. Diákotthonban lakó hallgatók részére önképzőkörök (diákok által szervezett szakcsoportok feltételének biztosítása)
c. A hallgatók szabadidejének hasznos lelki, szellemi és testi felüdülésüket biztosító rendezvények, egyéni és közösségi alkalmak szervezése.
d. Önkéntes alapon egyházismereti és hitmélyítő alkalmak szervezése.

TEÁOR szám és tevékenységek:
9499                     máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
5590                     egyéb szálláshely-szolgáltatás

11.    Az intézmény képviselete, vezetőjének kinevezési rendje:
a., Az intézmény szakmai vezetője a  Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége által megbízott felsőfokú pedagógiai képesítéssel rendelkező igazgató. Az igazgató helyettese a diákotthon spirituálisa (lelkésze).
b.,  Az intézmény gazdasági vezetője a mindenkori DRESzKK főigazgatója.
c., Az intézmény gondokságát, működésének biztosítását a Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza és Konferencia Központja (Budapest, Ráday 28.) biztosítja.
d., A Diákotthonban lakó hallgatók felvételének rendjét, térítési díját a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Az Alapító Okiratot megalkotta és jóváhagyta a Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése Budapesten, 2010. november 11.


II.    AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS ALAPELVEI
1. Alapelv
A Ráday Felsőoktatási Diákotthon a Dunamelléki Református Egyházkerület alapításában és fenntartásában működő, a Szentírás és a református hitelvek, valamint etikai normák alapján álló, azokat hirdető és képviselő felsőoktatási intézmény.

2. Cél
Az intézmény célja a Budapesten, felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányaikat folytató hallgatók kulturált lakhatásának, tanulásának, közösségi életének, hitben és erkölcsben való növekedésének biztosítása.
A diákotthon arra törekszik, hogy segítse, hitben és egyházi kötődésében erősítse az intézményben elhelyezést nyert hallgatókat.

3. Kapcsolat a KRE Hittudományi Karával
A diákotthon vállalja a KRE Hittudományi Karán (a továbbiakban: KRE HTK) nappali lelkész- és vallástanár-képzésben tanulmányokat kezdő hallgatók elhelyezését. Az intézmény részükre az adott tanév őszi félévében a KRE HTK Dékáni Hivatala által (a félév kezdete előtt két héttel) megadott létszám és névsor alapján, a diákotthonra érvényes felvételi eljárástól függetlenül biztosít helyet.
A KRE HTK hallgatói ugyan külön közösséget is alkotnak, de a diákotthonba jelentkezve és felvételt nyerve a diákotthon minden lakójával együtt vehetnek részt az intézmény közösségépítő, kulturális, sport- és egyéb rendezvényein.
A diákotthon azon lakóinak, akik a KRE HTK hallgatói, külön is feladatuk, hogy (önkéntes alapon) részt- és szolgálatot vállaljanak a többi diákotthonlakó számára szervezett alkalmakon. A diákotthonban való együttélés, a lelkészi szolgálatra készülő és a világi élet különböző területein majdan dolgozó fiatalok között kialakuló kapcsolat az egyház és a társadalom tudatos és kölcsönös megismerését és építését szolgálja.


III.    AZ INTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI
1.    Igazgató
a. Az igazgató a diákotthon életének, munkájának közvetlen irányítója, aki munkájával azt segíti elő, hogy a diákotthon rendeltetésének megfelelően (vö. II. fejezet) működjön.
b. Az igazgató feladatai:
ba) A diákotthon szakmai vezetése és képviselete minden olyan ügyben, amely nem pénzügyi vonatkozású.
ba) részvétel a Diákotthoni Felvételi Bizottság munkájában.
bb) a spirituálissal együttműködésben az intézmény pedagógiai programjának kidolgozása, felelős és következetes megvalósítása.
bc) a Diákotthon Házirendjének (a továbbiakban: DH) alakítása, betartásának ellenőrzése, módosításainak ismertetése.
bd) a diákotthon szobáinak rendszeres ellenőrzése, a közösségi helyiségek tisztaságának, valamint az abban elhelyezett eszközök és berendezések állapotának felügyelete.
be) a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnökeként a Bizottság munkájának irányítása.
bf) félévenként Diákotthoni Közgyűlés összehívása.
bg) közvetlen kapcsolattartás a diákotthon gazdasági vezetésével, gondnokságával, spirituálisával, hallgatói szószólójával és Hallgatói Presbitériumával, ill. (a HTK bentlakó hallgatóinak vonatkozásában) a KRE HTK dékánjával, adminisztrációjával és szeniorával.
c. Az igazgatót minden akadályoztatása esetén a spirituális helyettesíti teljes jogkörben.

2.    Spirituális
a.    A spirituális (vallás-) tanári képesítéssel rendelkező református lelkipásztor, akit a püspök intézeti lelkészként rendel ki teljes állásra.
b.    A spirituális feladatai:
ba) a hallgatók lelki gondozása, valamint a lelki, hitépítő alkalmak szervezése - ez utóbbi közösen a Hallgatói Presbitérium hitéletért felelős tagjával.
bb) folyamatos kapcsolattartás az igazgatóval, a HTK Hallgatói Presbitériumával, valamint a Hallgatói Presbitérium hitéletért felelős tagjával. A felvetődő és hatáskörén kívül eső problémák továbbítása az igazgató, illetve szükség esetén a gazdasági igazgató felé.
bc) az igazgatóval együttműködve a diákotthon pedagógiai programjának elkészítése.
bd) az igazgatóval egyeztetve közösségi alkalmak előkészítése és szervezése a hallgatók számára.
be) a HTK hallgatóival a teológus napok szervezése, bonyolítása.
bf) diakóniai, vagy más karitatív feladatok meghirdetése, szervezése a KRE HTK Hallgatói Presbitériumával és a Hallgatói Presbitérium hitéletért felelős tagjával közösen.
bg) az igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítés az intézmény belső életét érintő ügyekben
bh) részvétel a Diákotthoni Felvételi Bizottság és a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság munkájában a jelen SZMSZ egyéb pontjaiban foglaltak szerint.

3. Gazdasági igazgató
a.    A diákotthon gazdasági vezetője a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának és Konferenciaközpontjának (a továbbiakban: DRESzKK) főigazgatója (vö. I.4,11.b.,c.).
b. A gazdasági igazgató feladatai:
ba) a diákotthon gazdasági vezetése és képviselete minden olyan ügyben, amely pénzügyi vonatkozású.
bb) a gazdasági igazgató a DRESzKK SzMSz-ben foglaltak szerint koordinálja az intézmény zavartalan működését, biztosítja a megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkatársak felvételét, meghatározza munkaköri leírásukat, irányija munkájukat.
bc) a diákotthon éves költségvetésének és zárszámadásának elkészítése, felterjesztésük az Egyházkerületi Tanács, ill. az Egyházkerületi Közgyűlés elé.
bd) a diákotthon pénzügyi elszámolási és könyvelési rendjének elkészítése és felügyelete, a TB és az APEH felé szükséges határidős jelentések elkészíttetése és beküldése.
be) utalványozás, esetenként az utalványozási jog átruházása az igazgatóra.
bf) a Diákotthoni Felvételi Bizottság elnökeként a Bizottság munkájának irányítása.
bg) döntéshozatal a diákotthoni térítési díjakról, ill. azok mérsékléséről.
bh) kapcsolattartás a diákotthon igazgatójával, gondnokságával, spirituálisával, és a hallgatói szószólón keresztül a Hallgatói Presbitériummal.
c. A gazdasági igazgatót minden akadályoztatása esetén a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője helyettesíti teljes jogkörben.

4.    Adminisztrátor
a.    A diákotthon adminisztrációját a DRESzKK adminisztrátora végzi (vö. I.4,11.c.).
b. Az adminisztrátor feladatai:
ba) az iratok és dokumentumok kezelése (iktatás, tárolás, postázás) a vonatkozó törvények és szabályok betartásával.
bb) a jelentkezések nyilvántartása és összesítése.
bc) napi kapcsolattartás az igazgatóval és a gondnokkal.
bd) jegyzőkönyvvezetés felvételi eljárás és fegyelmi tárgyalás esetén.

5.    Gondnok
a.    A diákotthon gondnoki teendőit a DRESzKK házfelügyelője végzi (vö. I.4,11.c.).
b. A gondnok feladatai:
ba) A hallgatók elhelyezésével kapcsolatos ügyek folyamatos intézése, az esetlegesen felmerülő problémák kezelése.
bb) Közvetlen kapcsolattartás az igazgatóval és az adminisztrátorral.
bc) Az észlelt meghibásodások    nyilvántartása, az ezekkel kapcsolatos információk továbbítása a DRESzKK karbantartójához.
bd) A gazdasági igazgató megbízásával, és kiadott rendelkezése szerint a diákotthoni térítési díjak beszedése, nyilvántartása és továbbítása a központi pénztárba. A késők és elmaradók figyelmeztetése, ennek eredménytelensége esetén a díjfizetés elmaradásának jelentése az igazgatónak.
be) Az igazgatóval és a spirituálissal egyeztetve javaslattétel díjmérséklésről azok számára, akik rendszeresen látnak el valamilyen közösségi feladatot.
bf) Az igazgatóval egyeztetve a szobák rendszeres ellenőrzése.
bg) A váratlan kiköltözés jelentése az igazgatónak és az adminisztrátornak.

6.    Karbantartó
a.    A diákotthon karbantartási munkáit a DRESzKK karbantartója végzi (vö. I.4,11.c.).
b. A karbantartó feladatai:
ba)     a szükséges javítások elvégzése (különös tekintettel a portán lévő hibajegyzék-füzetre).
bb) amennyiben szaksegítségre van szükség a javításhoz, jelentés a DRESzKK műszaki gondnokának, majd annak intézkedése alapján lépések megtétele mielőbbi hibaelhárítás érdekében.
bc)     a karbantartó munkájának felügyelete az épület egészére vonatkozóan a DRESzKK műszaki gondnokához tartozik

IV.    A DIÁKOTTHON LAKÓKÖZÖSSÉGE
1.     A diákotthon lakóinak érdekképviselete
A diákotthon lakóinak érdekképviseletét a Diákotthoni Közgyűlés által választott Hallgatói Presbitérium látja el - elsősorban a hallgatói szószóló, ill. helyettese révén.

2.    A Diákotthoni Közgyűlés
a.    A Diákotthoni Közgyűlés a diákotthon teljes lakóközösségének fóruma, amit a diákotthon igazgatója köteles félévenként összehívni. A Diákotthoni Közgyűlés határideje az őszi félévben október utolsó hétfői munkanapja, a tavaszi félévben pedig március utolsó hétfői munkanapja. 
b.    A Diákotthoni Közgyűlés választó és választható tagja minden hallgató, aki az összehívás időpontjában diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
c.    A Diákotthoni Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkezők több, mint 50%-a jelen van.
d.    A Diákotthoni Közgyűlés az őszi ülésén titkos szavazással egy évre választja meg a diákotthoni Hallgatói Presbitérium elnökét (hallgatói szószóló), elnökhelyettesét, három presbiterét és két pótpresbiterét.

3.    A diákotthon Hallgatói Presbitériuma
a.    A Hallgatói Presbitérium öt diákotthoni jogviszonnyal rendelkező személyből álló, választás nyomán évenként megújuló testület (vö. IV.2.d).
b. A Hallgatói Presbitérium tagjai: a hallgatói szószóló, a hitéletért felelős presbiter, a gazdasági és  jogi presbiter, a környezetvédelmi presbiter és a rendezvényekért és kommunikációért felelős presbiter. A szószóló helyettese egyben az egyik presbiteri tisztség betöltője.
c. A Hallgatói Presbitérium feladata különösen:
ca) a diákotthon hitéletének elősegítése
cb) a diákotthonlakók érdekképviseletének ellátása (vö. IV.1).
cc) kapcsolattartás a diákotthon vezetésével.
cd) a hallgatói szószóló révén részvétel a Diákotthoni Felvételi Bizottság és a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság munkájában.
ce)     a diákotthoni élettel összefüggő aktuális problémák megoldása együttműködésben az igazgatóval.
cf) diákotthoni rendezvények kezdeményezése, megszervezése és ellenőrzése.
cg) a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a konyhák, mosókonyhák takarításának koordinálása.
d. A Hallgatói Presbitérium működésének részletezésére nézve a diákotthoni jogviszonnyal rendelkező hallgatók a hatályos jogszabályok és a diákotthoni SzMSz figyelembe vételével külön szabályzatot dolgozhatnak ki. A szabályzatot a Diákotthoni Közgyűlés szavazással fogadhatja el, és a Diákotthon gazdasági igazgatója és igazgatója közös aláírással léptetheti hatályba.

4 .     A diákotthon lakójának jogai és kötelességei
a.    A diákotthon lakójának jogai különösen:
ba)     részt vehet a Diákotthoni Közgyűlésen, ott választó és választható.
bb) igénybe venni a diákotthon szolgáltatásait, valamint a diákotthon által biztosított tanulmányi, művelődési, szórakozási és sportolási lehetőségeket - az együttélésből eredő, valamint a megóvási kötelezettség szükségszerű kötöttségeinek betartásával.
bc) részt venni a diákotthoni rendezvényeken,
bd) a számára kijelölt férőhely, valamint a közös helyiségek zavartalan használata.
be) a diákotthonnal kapcsolatos személyes vagy közösséget érintő kérdéseivel és észrevételeivel a diákotthon vezetőségéhez fordulni.
b.    A diákotthon lakója köteles:
ba)     a diákotthon szabályaiban és azok mellékleteiben foglaltakat maradéktalanul betartani és betartatni.
bb) a diákotthon jó hírnevét megőrizni.
bc)     a diákotthonnak szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt megtéríteni.
bd) a diákotthonban felfedezett hibákat, rongálásokat azonnal jelenteni.
be)     a rábízott vagy az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használni.
bf)     elősegíteni a diákotthon munkatársainak munkáját hiteles adatszolgáltatással a lakónyilvántartáshoz és egyéb okmányokhoz.
bg) határidőben megfizetni a térítési díjakat.
bh) a diákotthoni ellenőrzések során segíteni az ellenőrök munkáját.
bi) diákotthoni jogviszonyának megszűnésekor elhagyni a diákotthont.
c. A külön nem szabályozott kérdésekben a Felsőoktatási Törvény és a kapcsolódó jogszabályok irányadók.


V.    DIÁKOTTHONI ELHELYEZÉS
1.    Jelentkezés és felvétel
a.    A hallgató diákotthoni elhelyezése jelentkezés alapján és félévenként történik. Diákotthoni elhelyezésre irányuló kérelemmel a Budapesten működő felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók élhetnek. Kérvényt nyújthatnak be továbbá azok a személyek, akik felvételi kérelmet nyújtottak be Budapesten működő felsőoktatási intézménybe.
b.    A felvételi és jogviszony-hosszabbítási ügyekben a Diákotthoni Felvételi Bizottság dönt. A Bizottság tagjai: a gazdasági igazgató (mint a Bizottság elnöke), az igazgató, a spirituális, a hallgatói szószóló és egy az alapító által megbízott személy.
c.    A felvételi kérelmek elbírálásának általános szempontjai
ca) pontosan és hiánytalanul (kötelező mellékletekkel) beérkezett jelentkezés.
cb) a kérelmező közösségi élete és munkája a diákotthonban (a hallgató bentlakásával kapcsolatos korábbi tapasztalatok).
cc) a kérelmező a KRE Hittudományi Karán folytatja felsőfokú tanulmányait.
cd) a kérelmező szociális helyzete, vagyoni, jövedelmi viszonyai.
ce) méltánylást érdemlő személyes körülmények (egészségügyi probléma, családi, szociális körülmények miatt veszélyeztetett tanulmányok).
cf) a kérelmező lakhelye és tartózkodási helye nem azonos a diákotthon székhelyével, illetve annak vonzáskörzetén (Budapest 30 km-es körzete) kívül esik.
cg) az előző tanévben elért tanulmányi eredmény, ill. elsőéves hallgatók esetében a felvételi pontszám.
ch) a kérelmek beérkezésének sorrendje.
d. Túljelentkezés esetén a diákotthon igazgatója felvételi meghallgatást rendelhet el.
e.    A Diákotthoni Felvételi Bizottság tárgyalási ülésének jegyzőkönyvét az adminisztrátor vezeti.
f.    A kérvényező/jelentkező hallgatót a Diákotthoni Felvételi Bizottság elnöke értesíti a döntés eredményéről.

2.     A felvételi kérelem
a.    A diákotthoni elhelyezéshez a hallgatónak tanévi félévenként kérelmet (felvételi, ill. jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem) kell benyújtania a Diákotthoni Felvételi Bizottságnak címezve. Az - indoklást tartalmazó - felvételi kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a jelentkező neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, értesítési címe; nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
b.    Diákotthoni jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelemmel azok a hallgatók élhetnek, akik a kérelem benyújtását megelőző félévben a diákotthon lakói voltak, és hallgatói jogviszonyuk továbbra is fennáll. Passzív félév idejére a jogviszony meghosszabbítása nem kérelmezhető.
c.    A jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmet az őszi félévre vonatkozóan legkésőbb a szemeszter előtti május 31-ig, a felvételi kérelmet június 30-ig, a tavaszi félévre vonatkozó kérelmeket legkésőbb a szemeszter előtti január 15-ig kell benyújtani. A határidők be nem tartása jogvesztéssel jár. A kérelmekkel kapcsolatos döntést az őszi szemeszterre vonatkozóan legkésőbb július 31-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kell meghozni.
d.    A hallgatók a diákotthoni elhelyezés kérvényezéséhez szükséges űrlapokat a diákotthon honlapjáról tölthetik le.
e.    A kérelemhez csatolandó mellékletek:
ea) hallgatói jogviszony hivatalos igazolása, ill. egy olyan igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező államilag támogatott képzésre nyert-e felvételt.
eb) jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem esetében a hallgatói jogviszony igazolását a félévkezdést követő 10 napon belül kell benyújtani (vö. V.4.cg.).
ec) felvételi kérelem esetében a jelentkező lelkipásztorának - református gimnáziumban végzett felvételiző esetében vallástanárának - ajánlása.
ed) jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem esetében támogató írás azon gyülekezet lelkipásztorától, amelynek életében a kérvényező aktívan részt vesz.
ee) felvételi kérelemhez tanulmányait kezdő hallgató esetében az érettségi bizonyítvány, tanulmányait folytató hallgató esetében a leckekönyv másolata.
ef) jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem esetében a leckekönyvi másolatot a félévzárást követő 10 napon belül kell benyújtani.

3.    Diákotthoni díjak
a.    A diákotthoni elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. Amennyiben a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, a diákotthoni térítési díj mértékében a felek szabadon állapodnak meg.
b.    A diákotthoni felvétel, ill. a diákotthoni jogviszony meghosszabbítása előtt a gazdasági igazgató utasítása nyomán a diákotthon tájékoztatást ad az adott félévre vonatkozó térítési díj összegéről (vö. III.3.bg.).
c.    A diákotthonba való beköltözéskor kauciót kell fizetni, amelynek mindenkori összege azonos az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók havi diákotthoni térítési díjával.

4.    Diákotthoni tagsági jogviszony
a.    Diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkezik az adott félévben az a hallgató, aki a tanulmányi félév kezdetén, ill. a felvételi értesítésben megszabott időpontig elfoglalta diákotthoni lakhelyét, miután kérelme/jelentkezése pozitív elbírálásban részesült.
b.    A hallgató diákotthoni tagsági jogviszonya megszűnik a tanulmányi félév végén.
c.    A hallgató diákotthoni tagsági jogviszonya és elhelyezése megszűnik
ca) a felvételről és beköltözésről szóló döntésben meghatározott határidő lejártakor.
cb)     a hallgatói jogviszony megszűnésével.
cc)     a diákotthonból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével.
cd) ha a hallgató diákotthoni elhelyezését fizetési hátralék miatt - a hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntetik, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
ce)     ha a hallgató diákotthoni tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon.
cf) ha a hallgatót másik diákotthon vagy kollégium átvette, az átvétel napján.
cg) ha a hallgató a félév megkezdése után 10 napon belül nem igazolja tanulmányi viszonyát az adott félévre az egyetem, vagy a főiskola által kiállított hivatalos igazolással.

VI.    FEGYELMI ELJÁRÁS ÉS DIÁKOTTHONI FEGYELMI BIZOTTSÁG
1.    Fegyelmi eljárás
a.    A diákotthoni élet szabályai ellen vétők felelősségre vonása fegyelmi eljárás keretében történik. A fegyelmi büntetés megállapításánál a cselekmény összes körülményére - így különösen a sérelmet szenvedettek körére, a következményekre, a jogsértő magatartás ismétlésére, az elkövetett cselekmény súlyára - figyelemmel kell lenni.
b.    A fegyelmi eljárás lefolytatására a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság hivatott. A Bizottság tagjai: az igazgató (mint a Bizottság elnöke), a gondnok és a Diákotthoni Közgyűlés által választott hallgatói szószóló.
c.    Fegyelmi büntetések:
ca) megrovás (szóbeli figyelmeztetés és intés).
cb) szigorú megrovás (figyelmeztetés és intés írásban).
cc) kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása.
cd) a diákotthoni elhelyezés felfüggesztése.
ce) diákotthoni jogviszony megszüntetése és kizárás a diákotthonból.
d.    A fegyelmi eljárás menete:
da)     A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató, mint a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnöke értesíti a hallgatót.
db) A fegyelmi eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.
dc)     Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként is indokolja, az érintett hallgató vagy a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság tagja írásban tárgyalást kérhet.
dd) A tárgyalásra a Bizottság elnöke hívja meg az érintetteket és a Bizottság tagjait. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a hallgató szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg.
de)     A Bizottság meghallgatja az érintett diákotthon-lakót, és megvizsgálja a szóban forgó ügy részleteit.
df)     A Bizottság többségi szavazással dönt a tárgyalásra kerülő fegyelmi ügyekben.
dg) A diákotthoni fegyelmi eljárás a KRE HTK-n tanulmányokat folytató hallgatók esetében képezheti a KRE HTK fegyelmi eljárásának részét is.

2.    A Diákotthoni Fegyelmi Bizottság eljárási rendje
a.    Ha a Diákotthon lakója vét a DH-ben lefektetett szabályok valamelyike ellen, a kihágás tanújává vált,vagy arról tudomást szerzett Diákotthoni Fegyelmi Bizottsági tag felkeresi és meghallgatja, majd indokolt esetben szóban figyelmezteti a hallgatót, és a szóbeli megrovás tényéről értesíti az igazgatót. Az érintett lakó másod fokon a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségénél fellebbezhet a meghallgatástól számított 8 napon belül.
b.    Ha a Diákotthon megrovásban részesített lakója vét a DH-ben megfogalmazott szabályok valamelyike ellen, az igazgató a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság egy tagjának jelenlétében meghallgatja, és figyelmeztető szándékú beszélgetést követően szigorú megrovásban részesíti. Az igazgató figyelmeztető levelet ír az érintett hallgatónak, és a levél tartalmát ismerteti a Diákotthoni Fegyelmi Bizottsággal. Az igazgató az írásbeli figyelmeztetés másolatát eljuttatja a fenntartóhoz (Dunamelléki Református Egyházkerület), ill. a HTK-n tanulmányait folytató érintett esetében a KRE HTK dékánjához is. Az érintett lakó másod fokon a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségénél fellebbezhet a meghallgatástól számított 8 napon belül.
c.     Amennyiben az írásban figyelmeztetett diákotthon-lakó újra vét a DH ellen, az igazgató (legalább) egy tanú jelenlétében felhívja erre az érintett lakó figyelmét, majd 5 munkanapon belül összehívja a Diákotthoni Fegyelmi Bizottságot, és a Bizottság ülésére (tárgyalás) meghívja az érintett lakót. A diákotthon-lakó meghallgatása után az igazgató (mint elnök) indítványa nyomán a Fegyelmi Bizottság tárgyaláson hozott döntéssel kezdeményezheti az érintett diákotthon-lakó kedvezményeinek és juttatásainak csökkentését, illetőleg megvonását, internátusi elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését. Az igazgató, mint a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi tárgyalás eredményéről - a b. pont szabályozásának megfelelően - írásban értesíti az érintettet, ill. az illetékeseket. Az érintett lakó másod fokon a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségénél fellebbezhet a meghallgatástól számított 8 napon belül.
d. Amennyiben egy diákotthon-lakó az intézmény céljaival és alapelveivel (vö. II.) ellentétes viselkedést tanúsítva súlyos vétséget követ el, a Diákotthoni Fegyelmi Bizottság elnöke - miután konzultált a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségének képviselőjével - ideiglenes jelleggel, de azonnali hatállyal, a fegyelmi eljárás lezárásáig (de legfeljebb 15 napra) kizárhatja az érintett hallgatót a diákotthonból.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése fogadta el 2012. április 26-án.