Amit ránk bízott Krisztus

Ne feledjük a lelki kenyeret, amelynek hiányát csak Krisztus pótolhatja! – hangzott el a Dunamelléki Egyházkerületi Tanács ülésén, amelyen a fő napirendi pont a 2022-es költségvetés volt.

2022. február 22-én ülésezett a Dunamelléki Egyházkerületi Tanács, amelynek ezúttal a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség adott otthont. Somogyi Péter lelkészi főjegyző igeolvasása és imádsága, valamint Veres Sándor dunamelléki főgondnok köszöntője után Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke tartott püspöki beszámolót, áttekintve a gyülekezet és a kerület szolgálóközösségére bízott feladatokat. Ezt követően Veres Sándor ismertette az egyházkerület és intézményeinek 2022-es költségvetését, amelyet a Tanács elfogadott. A résztvevők emellett szavaztak Ravasz László egészalakos szobrának ajándékként történő elfogadásáról is.Lelki és anyagi biztonság
Az elmúlt száz év hagyományai alapján a püspöki beszámolók a minket körülvevő világra kitekintéssel kezdődnek – mondta Balog Zoltán, aki éppen ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy hordozzák imádságban a kárpátaljai református testvéreket, imádkozzanak a békéért Ukrajnában, s Ukrajnában mindenkinek.  Az egyházvezető a beszédében a járványhelyzetre is kitért, rámutatva a pandémia kiszámíthatatlanságára, és arra, hogy olyan korban élünk, ahol a médiának köszönhetően látszólag mindenki tudhat mindent, de valójában a lényeget tekintve alig tudunk valamit. „A pandémia kapcsán imádkozzunk azért is, hogy tanuljunk belőle. Azon túl, hogy gyakrabban kell kezet mosni, a lelkünket sem árt néha megmosdatni” – fogalmazott Balog Zoltán.

A püspök kitért a Bibliaolvasó Kalauz aznapra rendelt igeszakaszára is, amelyet az ülés elején Somogyi Péter lelkészi főjegyző olvasott fel Máté evangéliumának 16. fejezete 5-12. versig terjedő szakaszából. Ebben Jézus negyedszer beszél a kenyér kapcsán Isten országáról. A tanítványok ezúttal nem hoznak magunknak kenyeret, talán arra gondolván, hogy majd Jézus ismét csodát tesz. Jézus azonban ezúttal a rossz kovásztól óvja őket. „A farizeusok kovásza a vallási gőg, a képmutatás, az öntudat. A szadduceusok kovásza pedig a világgal megalkuvó vallásosság. Ez az intés mindig figyelmeztet bennünket, hogy ne feledjük a lelki kenyeret, amit ránk bízott Krisztus. Ha ez hiányzik életünkből, Ő pótolja azt!” – intett Balog Zoltán.A püspök beszámolójában áttekintette az egyházkerület legfontosabb feladatait, valamint, hogy ezek megvalósítása hol tart jelenleg. A tavaly novemberi egyházkerületi közgyűlés kapcsán Balog Zoltán kiemelte a kerületi-missziói munkaterv kidolgozásának fontosságát, amely a következő öt évre határozza meg a misszió kereteit. Ehhez hozzászólni a következő közgyűlésig, május 24-ig lesz lehetőség. Kárpát-medencei szinten is készül a közös missziói munkaterv: a Generális Konvent egy éve kezdett az ehhez szükséges Kárpát-medencei leltár elkészítésébe. Ez a munkafolyamat hamarosan a végéhez ér. Május 21-én ül össze legközelebb a Generális Konvent, ezúttal Gyulafehérváron, ahol már vitára is bocsátanák a munkatervet. Az alkalmon egyúttal felavatják az első, egész alakos Bethlen Gábor szobrot is.

„Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy rendezzük a lelkipásztoraink helyzetét, ennek érdekében biztosítanunk kell a lelkészi hivatáspálya anyagi és lelki biztonságát” – mondta a püspök. Ennek egyik feltétele, hogy kevesebb hittanórát kelljen a lelkészeknek tartani, mint korábban. Ehhez a hittanoktatás és a hittanoktatók helyzetét is rendezni kell. Fontos eredmény, hogy átlagosan harminc százalékkal emelkedtek a hitoktatói óradíjak. „Úgy kell a pluszforrásokkal gazdálkodnunk, hogy a megfelelő helyen segítsünk velük” – figyelmeztetett. A lelki támogatás kapcsán elmondta: tervben van egy külön lelkigondozói hálózat létrehozása a lelkészek számára. „Szeretnénk, ha az egyik mátrai üdülőnk az imádság házaként az elvonulás, a megerősödés, a lelki megújulás helye lehetne.”A hittanoktatásban az anyagi mellett tartalmi megújulást is szeretnének elérni. Ezt szolgála a hittanoktatás évének országos programja, melynek jelmondata: „Hinni taníts, Uram…!” Hozzátette: a hittanórákon túl kiemelt lehetőség a fiatalokkal való találkozásra az Erzsébet-táborokban a katolikus Szeged-Csanádi Egyházmegyével közösen végzett szolgálat, amelynek köszönhetően akár negyvenezer fiatal is elérhető. Szintén katolikus együttműködésben valósul meg márciusban a nagyharsányi romapasztorációs konferencia. Balog Zoltán ismertette a budapesti egyetemi misszió megújulásának részleteit is: míg korábban két és fél státusz tartozott ehhez a szolgálathoz, most tíz státuszt létesítettek erre, amelyből négy félállás. Az új struktúra minden budapesti egyetemet lefed, a Károli Gáspár Református Egyetemen ez négy főt jelent, a többi felsőoktatási intézményben összesen hatot.

A Baranyai Programtanácsnak is vannak lelki és anyagi vonatkozásai – folytatta a püspök, aki ennek kapcsán a gyülekezetgondozói központok létrehozását hangsúlyozta, amelyek közül az első, a szigetvári már el is indult. Február utolsó hétvégéjére meghívták az összes baranyai lelkipásztort és főgondnokot Balatonszárszóra, egy újabb közös lelki együttlétre. A soron következő fontos egyházkerületi esemény a gyülekezeti főgondnokok találkozója lesz, ahol az adakozásról fognak beszélgetni, megvizsgálva a lelki-hitbéli alapokat, valamint a presbiterek felelősségét abban, hogy a gyülekezet önfenntartó legyen, és méltó körülményeket biztosíthasson lelkészének, valamint a lelki munkának. Balog Zoltán felhívta a figyelmet az egyház felelősségére az áprilisi országgyűlési választások kapcsán, mellyel kapcsolatban kiemelte, hogy a valódi tét a nemzet ügye. „A testvéri beszélgetésekben jobban bízom, mint az egyoldalú nyilatkozatokban, de szeretném világossá tenni, hogy az egyház és az egységes magyar nemzet érdekében személyes meggyőződésem szerint a jelenleg kormányzó erőknek érdemes bizalmat szavazni.”

„Hordozzuk az országunk, a nemzetünk jövőjét imádságunkban!” – zárta a beszédét Balog Zoltán püspök.A 2022-es költségvetés
Veres Sándor dunamelléki főgondnok az egyházkerület és intézményeinek 2022-es költségvetésének ismertetése kapcsán elmondta: több intézmény esetében nagymértékű változás következhet be évközben, ebben az esetben módosított költségvetést kell benyújtani. Példaként említette, hogy a Ráday utca 28. alatti székházba való visszaköltözés és annak következményei is bizonytalanná tesznek egyes költségvetési tételeket.

A főgondnok részletesen ismertette az egyes intézmények és szolgálati területek anyagi helyzetét. Utóbbiakhoz tartozott a DMRE Üzemeltetési Főigazgatósága; a Ráday Felsőoktatási Diákotthon; a Budapesti Református Egyetemi Misszió; a DMRE Tahi Konferenciatelepe; a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon; a Sylvester János Gimnázium, a Gyökössy Endre Református Óvoda és a Ráday Gyűjtemény.A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács egy-két apróbb pontosítással és módosítással elfogadta a benyújtott költségvetéseket.

Ránk bízott ajándék
Nagy László Gyula jogtanácsos előterjesztette Ravasz László püspök egész alakos bronzszobrának ügyét, amelyet április 23-án avatnak majd fel Leányfalun, a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont területén. Az állami támogatással megvalósuló szobor Kutas László alkotása, készíttetője pedig a Borzsák Sándor Alapítvány, amelynek az ülésen résztvevő képviselői, ifj. Gulyás Géza és Szlávik Róbert, a leányfalui gyülekezet főgondnoka ismertették az alapítvány céljait és munkáját.

A 220 cm magas, talpazaton álló szobor fénykép alapján készült, és Ravasz Lászlót palástban, Bibliával a kezében ábrázolja. Az alapítvány felajánlotta a Dunamelléki Református Egyházkerület számára a szobor tulajdonjogát, amelyet a Tanács egyhangú szavazással el is fogadott.

Balog Zoltán püspök reményét fejezte ki, hogy a leányfalui Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont kihelyezett egyházkerületi programok, egyháztörténeti tanulmányi, iskolai napok helyszínévé lesz majd.

Barna Bálint
Képek: Füle Tamás, Borzsák Sándor Alapítvány

Egyházkerületi tanácsülés 2022. február 22.