„Egyetlen főpapunk van: Jézus Krisztus”

Letette hivatali esküjét Balog Zoltán újonnan megválasztott püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület 2021. január 25-ei alakuló közgyűlésén.Tizennyolc év után új püspöke lett a Dunamelléki Református Egyházkerületnek. Bogárdi Szabó István három cikluson át vezette az egyházkerületet, amelynek élére 2020 őszén Balog Zoltánt, a Budapest-Hold utcai Református Egyházközség lelkipásztorát választották meg a dunamelléki gyülekezetek presbitériumai.Bogárdi Szabó István leköszönő püspök a Zakariás próféta 4. részének 1-6. verséből olvasta fel Isten Igéjét, és imádsággal nyitotta meg az egyházkerület alakuló közgyűlését. Pintér Gyula, az egyházkerületi Választási Bizottság elnöke jelentést tett a 2020. évi választási eljárásról, melynek eredményét a közgyűlés elfogadta. Mint mondta, a választás szabályosan zajlott, a Választási Bizottsághoz nem érkezett panasz.

Letette hivatali esküjét Balog Zoltán
„Az egyházkerület 2021. január 25-ei alakuló közgyűlésén Balog Zoltán letette hivatali esküjét. (A járványhelyzet miatt a megválasztott püspök felszentelésére 2021. április 5-én, húsvéthétfőn, du. 3 órakor kerül sor a nagykőrösi református templomban. Püspöki székfoglalója is ott hangzik majd el.) Eskütételét követően az újonnan hivatalába lépett püspök Zakariás könyve 3. fejezetéhez kapcsolódóan azt mondta:

„Nem vagyok főpap, nem is leszek, hiszen egyetlen főpapunk van: Jézus Krisztus. Ez a látomás mégis nekünk szól, mert Isten népe szolgálatára választottatok engem. Isten követe, az angyal azt mondja nektek: ahogy Jósua főpap is azt kapott annak idején, úgy rám is adjatok tiszta ruhát. Halljuk meg a folytatást is – én is meghallottam –: „elvettem bűnödet." Ha az én utamon jársz, akkor felügyelhetsz az udvaraimban. És még közöttetek is járhatok az Ige szerint anélkül, hogy a hátam mögé kellene nézni, biztonságban vagyok-e. Ti, férfiak és nők velem együtt jelzitek a csodát, hogy Isten elhozta a sarjadékot, Jézus Krisztust – Ő magára vette a mi szennyes ruhánkat. Ő az, aki egy nap alatt eltörli ennek az országnak az összes bűnét – micsoda ígéret! A bűnbocsánat következménye, hogy meg tudjuk egymást hívni egymás otthonaiba, a gyülekezetünkbe, az egyházkerületünkbe, a Magyar Református Egyházba, ebbe az országba és az európai kereszténységbe is. Amíg nem tudjuk egymást meghívni, addig bűnben vagyunk.”

Beköszöntőjét elődje és barátja iránti köszönettel zárta.


A Püspöki Hivatal átadása és átvétele rendben lezajlott 2021. január 25-én – számolt be a közgyűlés előtt Kardos Ábel püspöki titkár. Ezt követően titkos szavazással az egyházkerületi közgyűlést alkotó tisztségviselők megválasztására került sor.

Egyházkerületi tisztségviselőket választottak
Az egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségre Somogyi Péter fasori református lelkészt, az egyházkerületi világi főjegyzői tisztségre Bor Imrét, a paksi református gyülekezet presbiterét választotta meg a dunamelléki közgyűlés.

Az egyházkerület négytagú vezetősége a presbitériumok által megválasztott püspökből és egyházkerületi főgondnokból, valamint az egyházkerület alakuló közgyűlése által megválasztott lelkészi és világi főjegyzőkből áll.

A Dunamelléki Református Egyházkerület Választási Bizottsága a 2020. november 5-ei szavazatszámláláskor megállapította, hogy a püspöki tisztségre jelölt dr. Balla Péter a szavazatok 33,11 százalékát, azaz 99 szavazatot; Balog Zoltán pedig a szavazatok 66,89 százalékát, azaz 200 szavazatot kapott. A főgondnoki tisztségre jelölt dr. Kovács Levente a szavazatok 34,33 százalékát, azaz 103 szavazatot; Veres Sándor pedig a szavazatok 65,67 százalékát, azaz 207 szavazatot kapott.

A főjegyzők személyére a mindenkori püspök, a további egyházkerületi tisztségekre pedig a püspökből és a főgondnokból álló kéttagú elnökség tesz javaslatot. Ezeket a tisztségviselőket ugyancsak a közgyűlés választja meg.

Egyházkerületi lelkészi jegyzővé választották: Hantos Pétert és Varga Nándort.
Egyházkerületi világi jegyzőé választották: Faragó Attilát és Szathmáry Gergelyt.

Egyházjogi jogtanácsossá választották: dr. Nagy László, ügyvédi jogtanácsossá választották: dr. Szólláth Bernadettet.

Egyházkerületi lelkészi bírává választották: Árvavölgyi Bélát, dr. Csűrös Andrást, Varga Györgyöt és Zila Pétert.

Egyházkerületi világi bírává választották: dr. Hrabovszki Zoltánt, dr. Novomeszky Ákost, Osztrogonáczné dr. Bernáth Dórát és dr. Takaró Mihályt.

Zsinati tanintézeti taggá választották: Tombor Lászlót, a Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon igazgatóját.

Zsinati egészségügyi taggá választották: dr. Szabó Miklós gyermekorvost.

A további zsinati tagokat az egyházmegyék választották meg, azt az alakuló közgyűlés hagyta jóvá.

Zsinati lelkészi rendes tagok: Győrfi Bálint, Bán Béla György, Illés Dávid, Kovács Gergely Gábor, Szloboda József, Szilágyi-Sándor András, Takaró András, Szabó Gábor, Nyilas Zoltán, Rácz József, Hajdú Szabolcs Koppány és Kardos Péter.

Zsinati világi rendes tagok: Hoppál Péter, Szőke Imre, Bácsi Csaba, Brandenburg Sándor, Gügyei Attila, Répás Zsuzsanna, dr. Szánthó György, Ladányi Károly, P. Tóth Zoltán, Bor Imre, Csuprik László és Csizmadia Zsolt.

Zsinati lelkészi póttagok: Pintér Gyula, Molnár Sándor, Pocsaji Miklós, Bíró Botond, Hekli Katalin, dr. Csűrös András Jakab, Gáll Károly, Matyó Lajos, Szalai Géza, Országh István és Zsirka László.

Zsinati világi póttagok: Radvánszky Bertalan, Holczmann Mihály, Vujity Sára Valéria, Páldi Attila, Bárdi Árpád, Sőtér Ilona, Vas János Zoltán, Gellén Márton, Varga András, Hahn Róbert, Koszorú Györgyi és Juhász Gyula.

Az alakuló közgyűlésen valamennyi megválasztott tisztségviselő letette esküjét.

Új tisztségeket is létrehoztak
Az egyházkerületi pénztáros tisztségét gazdasági tanácsosi tisztségre emelték, jogkörét kibővítették: ezen túl tanácskozási joggal vehet majd részt a Gazdasági Bizottság munkájában. A Gazdasági Bizottságot az egyházkerület elnöksége, az egyházkerület gazdasági tanácsosa, valamint az esperesi kollégium alkotja. A testület elnöke az egyházkerületi főgondnok.

A közgyűlés létrehozta a püspöki főtanácsosi tisztséget. „Mivel a közgyűlés korábbi határozata szerint a főjegyzői tisztséget esperes nem töltheti be, az egyházkerület szűk vezetői köréből hiányzik az esperesek rálátásával és tapasztalatával rendelkező személy” – mondta Balog Zoltán. Majd hozzátette: a püspöki főtanácsosi tisztségre a következő közgyűlésen Takaró András délpesti esperest kéri fel.

Megalakult az Egyházkerületi Tanács
Az alakuló közgyűlésen szó esett arról is, hogy az újabb közgyűlésig az Egyházkerületi Közgyűlés jogait és feladatköreit az Egyházkerületi Tanács gyakorolja, a törvényben meghatározott korlátozásokkal. A közgyűlés megalakította a 33 tagú Egyházkerületi Tanácsot, ennek tagjait az alábbi tisztségviselők alkotják:

  • az egyházkerületi elnökség: Balog Zoltán püspök, Veres Sándor főgondnok
  • az egyházkerületi főjegyzők: Somogyi Péter lelkészi főjegyző és Bor Imre világi főjegyző
  • az iskolák képviselője: Bencze Péter
  • a dunamelléki esperesek: Bán Béla György, Illés Dávid, Szloboda József, Takaró András, Nyilas Zoltán, Rácz József és Hajdú Szabolcs Koppány
  • az egyházmegyei gondnokok: Szőke Imre, Brandenburg Sándor, Gyügyei Attila, Pogrányi Károly, dr. P. Tóth Zoltán, Csuprik László és Csizmadia Zsolt
  • az egyházkerületi lelkészi tanácsosok: Varga Nándor, Kovács Gergely, Sípos Aba Álmos, Hantos Péter, Matyó Lajos, Szalai Géza és Zsirka László
  • az egyházkerületi világi tanácsosok: dr. Svébisné Juhász Márta, Takaró Mihály, dr. Sápi Zoltán, Galambos Lajos, dr. Puskás Attila, Patai István és Meltzer Attila.

Módosították a szabályrendeletet
A közgyűlés módosította a Dunamelléki Református Egyházkerület szervezetéről és működéséről,
valamint az egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és bizottsági jelentések felterjesztésének rendjéről szóló szabályrendeletet. E szerint minden egyházmegye missziói előadója automatikusan tagja a Missziói Bizottságnak, amelynek elnöke a mindenkori püspök. „Ezzel is azt kívánjuk kifejezni, hogy a misszió a legfontosabb szolgálat, ami ránk bízatott” – fogalmazott Balog Zoltán.

Három működési egység
Balog Zoltán dunamelléki püspök szólt arról is, hogy az egyházkerület működését három részre kívánja felosztani: a püspöki hivatal mellett szükségesnek látja egy ingatlankezelő, valamint egy fejlesztéssel-beruházással foglalkozó szervezeti egység létrehozását a hatékonyabb működés érdekében abban a másfél éves átmeneti időszakban, amíg felépül a Ráday Kollégium.

 

 

Egyházkerületi alakuló közgyűlés, 2021. január 25.