Lelkészszentelés, építkezés és felélénkülő misszió

Kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét a Dunamelléki Református Egyházkerület november 7-i közgyűlésén. Nyolc lelkészt a Kálvin téri templomban szenteltek fel. A közgyűlésen a gyülekezetépítésről, az ifjúsági misszióról és a jövő évi választásokról is szó esett.

Lebontják a Ráday Kollégiumot
„Év elején leégett a Ráday Kollégium, és mindmáig gyászban vagyunk együtt a szenvedő családdal, akik elveszítették a tűzben rekedt édesapát” – kezdte püspöki jelentését Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Az egyházvezető köszönetet mondott Veres Sándor főgondnoknak, az egyetem vezetésének és a hallgatóknak helytállásukért, valamint a Ráday Könyvtár és a Ráday Levéltár vezetőinek és munkatársainak és számos társintézménynek, hogy példás szervezéssel elköltöztették a könyvtár és a levéltár érintett állományát, és még arról is gondoskodtak, hogy az átmeneti időben is tudjanak működni. A kollégium kormányzati segítséggel épülhet újjá. „A bontási engedélyt megkaptuk, az új épület tervei elkészültek, a kiviteli tervek is készülnek, és pályáztatás után januárban kezdődnek a nehéz munkák, előbb a bontás, aztán az építés.” A Püspöki Hivatalnak előreláthatólag tavasszal szintén el kell költöznie az épületből a munkálatok zavartalansága érdekében.

Gyülekezetek épülnek
A gyülekezetekben zajló építkezésekről szólva a püspök elmondta: új templomok és parókiák épülnek, számos régi épület megújul, a gyülekezeti közösségek élete és szolgálata korszerűbb körülmények között folytatódhat. „Tudnunk kell, mi az, ami az egyház létéhez tartozik és mi az, ami a jólétéhez tartozik. Olajkályhás gyülekezeti teremben is átmelegítheti Isten Igéje az emberek lelkét, mint ahogy csillogó tornyú templomban is hangozhat pusztán emberi szó. Ha a külső körülményeink javulnak, az lehet nagy segítség is a missziói munkában – de csak ott, ahol a gyülekezet és a gyülekezet vezetése eleve az evangélium ügyének él” – fogalmazott.

Lelkészi javadalmak
Az alacsony jövedelmű lelkipásztorok bérét központi kiegészítéssel kompenzáló tiszántúli gyakorlatra reagálva Bogárdi Szabó István elmondta: Dunamelléken ezt már régen gyakorolják. Ugyanakkor, arra is emlékeztetett, a díjlevél effajta kiegészítése azt a kockázatot rejti magában, hogy az egyébként önállóságukhoz ragaszkodó gyülekezetek saját teherviselésüket az egyházkerület központi költségvetésére háríthatják, ami a közösen hordozott felelősség elodázását jelentené.

Hittanoktatókra van szükség
A közgyűlés szakbizottsági jelentéseire reagálva a püspök először az iskolaügyről szólt. A dunamelléki egyházkerületben tavaly 31 óvoda, 34 általános iskola, 17 gimnázium, 5 szakgimnázium, 5 szakközépiskola és 5 egyházi fenntartású művészeti iskola működött. Ezekbe az intézményekbe több mint 22 ezer diák jár. A Katechetikai Bizottság jelentése szerint láthatóan tovább tart az átvándorlás a gyülekezeti hitoktatásból az iskolai hitoktatásba, ez pedig elemi szinten kikényszeríti, hogy a lelkipásztorok jól képzett és pedagógiailag is felkészült hitoktatóknak adják át ezt a munkát – fogalmazott a püspök.

Felélénkülő ifjúsági misszió
Az iskolákban folyó lelki munkát az ifjúsági szervezetek és egyesületek is kiegészítik. A Károli egyetem számára rendelkezésre bocsátott Horánszky utcai épületben több ifjúsági egyesület irodája is helyet kapott, az egyházkerület összevonta és intenzívebbé tette a Budapesten folyó egyetemi missziót is. Támogatott továbbá számos ifjúsági megmozdulást, Kárpát-medencei, regionális, egyházmegyei és gyülekezeti szinten, köztük a fiatal lelkészek által indított ifjúsági vezetőképzést is. A dunamelléki püspök egykori elődjét, Ravasz Lászlót idézve azt mondta: „a mi nemzedékünk dolga, hogy fiataljaink számára hidat építsünk a jövőbe.”

Ki a református egyház tagja?
Dunamelléken 52 ezer gyermek részesül hittanoktatásban. Azokkal a családokkal, ahonnan ők érkeznek, van némi kapcsolata az egyháznak. A legutóbbi népszámláláskor azonban még így is sokkal többen mondták magukat reformátusnak, mint ahányan a gyülekezetekben megfordulnak. A kulturális identitás mély és bonyolult gyökérzete indokolhatja ezt, amiről nem mondanak le könnyen az emberek. Mégis érdemes lenne tisztázni, ki igazán tagja a Magyarországi Református Egyháznak – vetette fel az egyházvezető. „Tisztábban látnánk, ha egyházalkotmányunk elveit komolyan vennénk, és azokat tekintenénk egyházközségeink választójoggal rendelkező tagjainak, akik rendszeresen élnek az úrvacsorával.”

Szolgálni a frissen megtértek és az eléretlenek felé
Az egyházmegyei jelentések a missziót előmozdító javaslatokkal is éltek. Ezek között szerepelt az új presbiterek és gyülekezeti szolgálók képzése, a nemrégiben nagyobb számban megtértek tanítványozása, a pásztori lelkület megújítása, a gyülekezeti rétegalkalmak elindításán túl az Isten Igéjének a középpontba állítása, valamint a gyülekezetplántálás is. Budapest és környéke számos településén ugyanis még mindig nincs református gyülekezet, holott akár több száz református is él ott.

Egységes lelkészképesítő vizsga
A közgyűlésen kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét, nyolc lelkészt a Kálvin téri templomban szenteltek fel még aznap este. A szolgálatra kibocsátott és felszentelendő lelkészek sikeresen teljesítették a már évekkel ezelőtt egységesített lelkészképesítő vizsgát, amely Bogárdi Szabó István szerint visszahanyatlott afféle ismételt egyetemi vizsgává, amelyen rendkívül kevés idő jut a jelöltek hivatástudatának, szolgálatra való készségének, szolgálati terveinek, mentalitásának a megvizsgálására. Ezért a közgyűlés határozata értelmében a zsinat elé terjeszti a vizsgáztatás rendjének kiigazítását.

Jövő évi választások
A jövőre esedékes egyházi tisztújításokról szólva a püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt száz évben valami mindig volt, ami vagy túlnagyította az egyházkormányzat feladatát vagy eltakarta annak biblikus lényegét. Olyan, az egyház életének mély szerkezeteire tekintő kívánalmakra emlékeztetett, mint a hűség, a kiválóság, az alkalmasság, az érdemesség és az egyházi közvélemény megbecsülése.

Szellemi erővonalak
A püspök szólt arról az egyre inkább nyugtalanító európai jelenségről is, hogy a mai civilizáció nem barátja a keresztyénségnek. „Ez abban mutatkozik meg, hogy a mai világ roppant elvárásokat állít a keresztyének elé, és rögtön ítéletet is mond. Mindenben mindig tökéletesnek kell lennünk, legalábbis e világ mértéke szerint. Valójában azonban ennek az az üzenete, hogy hallgass! Ha vétkezik – mégpedig súlyosan – egy magát keresztyénnek tituláló valaki, máris az egész keresztyénség válik hiteltelenné! De lássuk jól! Nem azért szigorúak velünk szemben, mert mi volnánk a szeretet, a jóság, az igazság bajnokai – márpedig a bajnokoknak mindig jobbaknak kell lenniük –, hanem azért kíméletlen kritikusok, hogy kiverjék a szánkból az embert megmentő isteni kegyelemről szóló üzenetet.”

„Az igazak emlékezete áldott”
A közgyűlés megemlékezett az éppen hetven esztendeje különös és máig tisztázatlan körülmények között fiatalon elhunyt Földváry Antal klasszikafilológusról, a kereszténység egyik legnagyobb hatású munkáját, Augustinus De civitatae Dei-jét magyarra ültető fordítóról. Bogárdi Szabó István javasolta, hogy a Baranyai Református Egyházmegye Levéltára vegye fel a kommunista pártállam áldozatául esett tudós nevét.

Az egyházkerület közgyűlése köszönetet mondott a nyugdíjba vonuló lelkipásztoroknak: Börzsönyi János Bélánénak, Erdei Lászlónak, Molnárné Tóth Erzsébetnek, Márkus Gábornak, Csuka Tamásnénak, Galambos Lászlónak, Takaró Tamás Sándornak, valamint Márkusné Láng Ilonának. Kegyelettel emlékeztek az idén elhunyt lelkészekre is: Bóka András János valamikori esperesre, Csényi Györgyre és L. Molnár Istvánra.

Következő lelkésznemzedék
A közgyűlés alkotó tagjává fogadta a május végén megválasztott Hajdú Szabolcs Koppány vértesaljai esperest.

A közgyűlésen ünnepi esküt tett és átvehette lelkipásztori oklevelét: Czakó Zoltán, Horváth Erzsébet, Inhoff Mona Aicha, Kiss Diána, Lendvai Sándor, Petkes-Varga Zsófia, Pógyor Judit, Prózsa István és Rápolty Dávid.

A Kálvin téri templomban november 7-én este felszentelt lelkészek névsora: Czakó Zoltán, Horváth Erzsébet, Lendvai Sándor, Petkes-Varga Zsófia, Pető Gergő, Prózsa István, Rápolty Dávid és Ruzsa-Nagy Zoltán.

 

Képek: Füle Tamás

 

 

Egyházkerületi közgyűlés, 2019. november 7.

Lelkészszentelő istentisztelet