A látható egységért

Január tizenhatodikán elkezdődött az idei ökumenikus imahét. A budapesti nyitó istentiszteleten együtt szolgáltak a MEÖT tagegyházainak vezetői, és közösen imádkoztak az üldözött keresztényekért is.Vasárnap Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban hivatalosan is megnyitották az idei ökumenikus imahetet, amely 2022. január tizenhatodikától huszonharmadikáig tart, központi igéje pedig Máté evangéliuma 2. fejezetének 2. verse alapján így hangzik: „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnökségének (MEÖT) 2017-es döntése értelmében az imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja egyúttal az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is volt.

A nyitó istentiszteleten a MEÖT tagegyházainak vezetői szolgáltak. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mondott szentbeszédet, majd Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke tartott igehirdetést. Bevonuláskor az egyházi vezetők egy-egy csillagot raktak fel az erre a célra kihelyezett táblára. Kondor Péter evangélikus püspök, a Deák téri gyülekezet lelkészének köszöntője után Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az Ökumenikus Tanács főtitkára bevezető imájában arra hívott minket, hogy mi is helyezzük az égre a magunk csillagait, az egyház látható egységéért egyesítve ajándékainkat és imáinkat.Világos jelek
„A napkeleti bölcsek látogatásának története nagyon fontos és igen finom történeti utalásokat is hordoz, mégsem tekinthetjük riportnak” – mondta szentbeszédében Erdő Péter. Kifejtette: nem a napkeleti bölcseket vezető csillagállás pontos meghatározása, vagy a „három királyok” hagyományai hordozzák ennek az evangéliumi történetének az igazi tanítását, hanem egészen másféle utalások. Egyrészt az, hogy a napkeleti bölcsek pogányok voltak, messziről jöttekként rászorultak az írástudók magyarázataira, és mégis ők voltak azok, akik komolyan vették a jelet, és elmentek megkeresni a Gyermeket. Másrészt nem botránkoznak meg az ott talált körülményeken, hanem örvendeznek a Gyermeknek.

A napkeleti bölcsek ajándékai megfelelnek az ószövetségi jövendölés keleti drágaságainak: ezek a legértékesebb dolgok, amiket a távolból jött utazó csak adhat. Nekünk is így kell Krisztushoz mennünk, hogy mi is megtaláljuk Őt. „Messziről jönnek a népek Krisztushoz, mindenkinek a megváltása lesz Ő, mindenki eltalálhat hozzá, ha kész arra, hogy keresse, hogy vegye a fáradságot, és ha kész letenni a lába elé azt, ami neki a legdrágább” – fogalmazott a bíboros. „Jézus személye körül összetalálkoznak a föld népeinek képviselői az Ígéret Népével. És Jézus körül találkoznak egymással is. Krisztus az egész emberiség megváltója. Örömhíre minden népnek szól.”

Szerinte ma az elmélyült tudás, a keresztény ismeretek, a határozott és kifejezett hit mellett szükség van bátorságra és missziós lelkületre is, hogy egészen más szokásokat, felfogásokat, kultúrát képviselő emberekhez is elvigyük Krisztus szabadító örömhírét. De tanúságtételünk akkor lesz hiteles, ha mi, keresztények látható, érzékelhető egységben vagyunk egymással. „Különösen fontos annak mérlegelése, hogy mit is jelent pontosan az az egység, amire törekszünk, hogy kinek-kinek a számára mi az a kívánatos cél, amit a keresztények egységének jelentenie kell. Adja Isten, hogy közösségeink, egyházaink ebben a tekintetben is egyre világosabb jelek lehessenek az emberiség számára.”Együtt a megújulásért
„Ott, ahol egykor Jézus tanítványai jártak, ma sokszor valóban sötétség honol, főleg akkor, ha a generátorok is felmondják a szolgálatot” – hangzott el Balog Zoltán ünnepi igehirdetésében. A református püspök, aki néhány napja tért haza szíriai útjáról, elmondta, hogy a Tízvárosban, Tírusz és Szidon vidékén, a damaszkuszi úton háború nyomait láthatjuk, de hallotta azt is, ahogy a gyermekek Jézus nyelvén imádkozzák: „Jöjjön el a Te országod!” Az országban, amelyet kivéreztetett a háború, látszanak már az újrakezdés jelei, házak és templomok újulnak meg. A valóságos kezdethez azonban ez utóbbinál több kell, más is kell. „Az élni akarás önmagában nem elég, mert élni a másik rovására is lehet.”

Együtt kell imádkozni az élet megújulásáért Szíriában, Libanonban éppúgy, mint itt, a Kárpát-medencében, és újra annak a csillagnak a fényében kell egymásra néznie minden embernek – tette hozzá. Magyarországon szabadon szolgálhatunk, mégis, mintha nehezebben menne a közös imádkozás. Itthon szabadon lehetünk Krisztus követői, ezt megmutatta az is, hogy tavaly szeptemberben többszázezren töltöttük meg Budapest utcáit és tereit a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson; hívő emberek, akik Krisztussal és egymással akartak találkozni. „Magyarországon jó kereszténynek lenni, talán ezért is nehéz, hogy ne a másik keresztény rovására akarjuk erősíteni a hitünket, hanem együtt.”

Balog Zoltán arról is beszélt, hogy Isten akarata, Isten üzenete nélkül nem használ nekünk, ha nagy a társadalmi elfogadottságunk, ha erősödik az intézményrendszerünk, ha látszólag minden rendben. Éppen ezért a valódi közös imádság rámutat a mi örömteli kiszolgáltatottságunkra is. Rendben csak akkor lehetnek és lesznek a dolgok, ha Isten szól, és azt mi együtt meghalljuk. Együtt veszünk részt a hamarosan kezdődő házasság hetén is. Ennek során együtt kérdezzük: hogyan szólhatunk úgy a családok mellett, hogy Isten teremtésrendjéről nem hallgatunk, de az igazságot szeretetben mondjuk? „Egyedül könnyű okosnak lenni, de mi, magyar keresztények legyünk inkább bölcsek, együtt.”Könyörgés az üldözött testvérekért
A liturgia végén a jelenlévők Fischl Vilmos vezetésével együtt imádkoztak az üldözött keresztényekért. Az ima szövegét egy iraki keresztény testvérünk fogalmazta meg:

„Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Fiad, Jézus Krisztus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen.”


Az ökumenikus imahét során a Parókia portál minden nap bibliai gondolatokkal és imádsággal jelentkezik az imahét hivatalos anyaga alapján. Tartsanak velünk egész héten a közös elmélyülésben!


Felhasznált források: Magyar Kurír, MTI, meot.hu
Képek: Merényi Zita (Magyar Kurír), Balogh Zoltán (MTI)