Munkatársat keres a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda

Főigazgatói pályázat 

 

A pályázatot a Biai Református Egyházközség Presbitériuma (2051 Biatorbágy, Nagy u. 28.)  hirdette meg. 

A MEGHIRDETETT ÁLLÁS: 

Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda főigazgatói állása (2051  Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 

A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA: 

A főigazgatói megbízás időtartama: 2024. augusztus 1-től 5 évre, 2029. augusztus 1-ig szól. KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK: 

pedagógus-munkakör betöltésére jogosító főiskolai végzettség; 

pedagógus-szakvizsgával szerzett intézményvezető szakképzettség; legalább 5 év szakmai gyakorlat; 

magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

rendezett, aktív református egyháztagság; 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN ELŐNY: 

Közintézményvezetői tapasztalat 

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan  idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejű pedagógus  munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: 

Az illetmény megállapítása és a juttatások tekintetében irányadó: 

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL: 

Részletes szakmai önéletrajzot; 

5 éves vezetői programot; 

Motivációs levelet; 

végzettségeket igazoló okmányok másolatát; 

a szakmai gyakorlat meglétének igazolását;

Lelkipásztori ajánlást; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

a pályázó nyilatkozzon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában  közreműködők a pályázatba betekintsenek, azt a Biai Református Egyházközség Presbitériuma, mint fenntartó testület zárt ülésen tárgyalhassa; 

a pályázó nyilatkozzon, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal  összefüggő kezeléséhez; 

a pályázó nyilatkozzon, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya  alatt, amely a pedagógus-munkakörben történő munkaviszony létesítését nem teszi  lehetővé. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA: 

Határideje: 2024. április 2. 

Módja: A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában szükséges benyújtani a  malombya@gmail.com email címre, illetve a Biai Református Egyházközség, Molnár Sándor  lelkipásztor, 2051 Biatorbágy, Nagy utca 28. fenntartói képviselői címre. Az email tárgyában  és a borítékon kérjük feltüntetni: „Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem  Óvoda főigazgatói pályázat”. 

EGYEBEK: 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Molnár Sándor lelkipásztortól a fenti  pályázati postai címen (2051 Biatorbágy, Nagy utca 28.), valamint emailben: malombya@gmail.com címen és telefonszámon: 06-20/287-2236

A presbitérium a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatásával kívánja elbírálni és a  pályázat benyújtás időszakában lehetőséget biztosít – előre egyeztetett módon - az iskola  és óvoda megtekintésére. 

A fenntartó képviselője a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást  kezdeményez a gyülekezet Elnöksége, a Tantestület és az Igazgatótanács részére. Ezt  követően a fenntartó Presbitérium hoz döntést. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek  nyilvánítsa.  

AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE: 

2024. május 8.