Az újrakezdés ideje

Újjáépítik a Ráday Kollégiumot, Zsengellér József személyében új rektort neveznek ki a Károli-egyetem élére, és Hajdú Szabolcs Koppány lett a vértesaljai egyházmegye új esperese. Összefoglaló a Dunamelléki Református Egyházkerület május 13-ai közgyűléséről.

A Ráday Kollégium január 23-án helyrehozhatatlan tűzkárt szenvedett, ezért az internátust le kell bontani. Helyére kormányzati támogatással új épületet emelnek, az építkezés ütemezéséről még folynak a tárgyalások – mondta püspöki jelentésében Bogárdi Szabó István.
„A szomszédos épületszárnyban található oktatási helyiségeket és a dísztermet sikerült használható állapotba hozni, megtörtént a kárvallott diákok kártalanítása és a tanulmányaik folytatásához szükséges kellékekkel való felszerelése is” – tette hozzá az egyházvezető. Majd köszönetet mondott valamennyi gyülekezetnek határon innen és túl – élükön a dunamelléki gyülekezetekkel –, az egyházmegyék espereseinek és vezetőinek, a testvéregyházaknak, magánszemélyeknek és Orbán Viktor miniszterelnöknek, akik a kiégett kollégium újjáépítésére felajánlásokat tettek. Továbbá háláját fejezte ki mindenkinek, aki a károk elhárításában és az építkezés előkészítésében részt vett, különösen is Veres Sándor egyházkerületi főgondnoknak, az egyházkerület székházigazgatójának. A közgyűlésen elhangzott: az új kollégiumban már csak a Hittudományi Kar hallgatói kapnak helyet, hiszen képzésüktől elválaszthatatlan a bentlakásos közösség.

Új rektor a Károli élén
Személyi változás történt a Károli Gáspár Református Egyetem vezetésében is. Balla Péter rektor kitöltötte szolgálati idejét, őt Zsengellér József váltja a rektori székben. Bogárdi Szabó István püspök megköszönte Balla Péter fáradozásait, melynek köszönhetően „a Károli-egyetem helyzete stabilizálódott, némely kara pedig a legjobbak közé tartozik”, és az egyházkerület nevében jókívánságait fejezte ki az új rektornak.

Vértesalja új esperese
Hajdú Szabolcs Koppányt választották meg az esperesi tisztségre a Vértesaljai Református Egyházmegye presbitériumai. A korábbi esperes, Szabó Ferenc magánéleti okok miatt lemondott mányi lelkipásztori tisztségéről, ezzel együtt esperesi és egyházkerületi főjegyzői tisztségéről is.

Utóbbi betöltésére Bogárdi Szabó István püspök javaslatára már nem írnak ki újabb választást, a főjegyzői feladatokat az év eleje óta a dunamelléki esperesek látják el. A május 13-ai közgyűlés elfogadta a püspök javaslatát, miszerint a rangidős Takaró András délpesti esperes szükség esetén helyettesíti őt.

Gyász
A közgyűlés megemlékezett a nagycsütörtökön elhunyt Lovas Miklós csillagászról. „Tudós hívő ember volt; híres ember, mégis szerény. Nem a fantáziája győzte meg arról, hogy van Isten – ő beletekinthetett a végtelenbe” – mondta róla Bogárdi Szabó István. Majd felidézte, hogy Lovas Miklós a pártállam idején is részt vett a bibliaórákon, és kitartóan imádkozott a svábhegyi gyülekezetért, amelynek „megszervezése, önállósodása, temploma, parókiája, hamarosan az óvodája is ebben az imádságban gyökerezik.” Majd hozzátette: egyházkerületünkben sok ilyen imádkozó van, ha csak egyedül is, vagy a lelkészével vagy egy kis imaközösséggel. Ám ha Jézus nevében mondjuk a kéréseinket, az Atya bizton meghallgatja azokat, a mi dolgunk pedig az imádkozó hűség és a boldog váromány” – fogalmazott.

Egységünnep
Május 22. a református egység napja, amelynek tizedik jubileumát május 17-én, pénteken és 18-án, szombaton ünnepli a Kárpát-medence reformátussága Debrecenben. „A trianoni békediktátummal szétszakított egyháztest kilenc egyházkerülete tíz évvel ezelőtt szabadnak érezte magát arra, hogy egy közös alkotmánnyal újraegyesüljön. A kétévente találkozó Generális Konvent pedig emlékeztet arra, hogy testvéri békességben és közösségben kell az ügyeinket vinni, ráadásul lehetőségünk és módunk nyílt arra, hogy a szétszórtságban élő reformátusoknak is testvéri kezet nyújtsunk. Immár a harmadik amerikai magyar református egyháztest kéri felvételét a Magyar Református Egyház egyesült közösségébe. Nem elfeledve, hogy Nógrádban, Tolnában, Bács-Kiskunban és Baranyában is vannak szórványaink, örömmel vállalunk ezen a módon is közösséget tengerentúlra szakadt atyánkfiaival” – fogalmazott az egyházvezető.

Átláthatóság
Az egyházkerületi közgyűlés határozatában felszólította a gyülekezeteket, hogy ha állami, önkormányzati, uniós vagy más, nem belső egyházi támogatást nyertek, ezt szolgálati úton, a támogatási értesítés kézhezvételét követően 8 napon belül jelentsék be az egyházkerületnek, emellett újra megerősítette: a támogatások átlátható kezelése továbbra is elengedhetetlenül fontos.

Oktatás és Zsinati Tanács
A veresegyházi Kálvin Téri Református Általános iskola igazgatója 2019. augusztus 15-től Fukkné Fukász Enikő lesz; a Zsinati Tanács lelkészi helyére Rácz József esperest, világi helyére pedig P. Tóth Zoltán északpesti egyházmegyei gondnokot jelölte a közgyűlés. A testület határozott arról is, hogy az egységes lelkészképesítő vizsgára jelentkezőknek július 31-ig kell beadniuk teljes dokumentációjukat, azzal együtt az Egyházkerületi Tanács ajánlását.

Képek: Füle Tamás