Igazsággal, szeretettel a wekerletelepiekért

Csendes, egyéni ébredések történtek a wekerletelepi református gyülekezetben. Két évtized után a közösség új lelkipásztort választott, aki az evangélium hirdetését tartja legfontosabb céljának. Beiktatásán elhangzott: csak szeretetben, az igazsághoz ragaszkodva maradhat meg a közösség a főváros déli részén.

A gyülekezet előző lelkésze, Alföldy-Boruss Dezső huszonegy évig vezette a közösséget. Nyugdíjba vonulása után a wekerletelepiek Virág Balázs személyében találták meg új lelkészüket, aki előzőleg az Északpesti Református Egyházmegyében, a Biai Református Egyházközségben szolgált beosztott lelkészként. Ahogy erről a gyülekezet leköszönő lelkésze beszélt, a lelkészválasztás mindent egybevéve egyetértésben, békességben zajlott le. Virág Balázst Kiss László budapest-déli egyházmegyei főjegyző iktatta be a wekerletelepi templomban, november 17-én.

Kettős cél
Az egyházmegyei főjegyző kiemelte, hogy a beiktatás mindig ünnepélyes, örömteli eseménye a gyülekezeteknek, de egyben választóvonal is. Az új lelkipásztor szolgálatának kezdetekor mindig felmerül a kérdés: hogyan tud beilleszkedni a közösség vezetője, lesz-e lelki ébredés, vagy csak „példás adminisztráció” jellemzi majd a gyülekezet életét. Kiss László a Jelenések könyve második részének első hét verse alapján hirdette az igét. Meglátása szerint sok nyugat-európai keresztyén közösség tragédiáját nem abban kell látnunk, amikor bezárják a templomot vagy átalakítják más, világi célra, hanem abban, amikor Jézus mondja ki az ítéletet a gyülekezet megszűnéséről. A Jelenések könyve ezért minden keresztyént felelősségre von, és kérdés elé állítja a wekerletelepieket is: létrejöhet-e a lelkész és a gyülekezet között az igazság és a szeretet teljes egysége.

Ma épp úgy fontos látni a határvonalat az igazsághoz való ragaszkodás és a mindent eltűrő szeretet között, mint kétezer éve. A cél tehát kettős: leleplezni a hamisságokat és megélni a krisztusi szeretetet. Az egyházmegyei főjegyző az efezusi gyülekezetet hozta fel példának. Az ókori közösség is látta: vagy megmarad Krisztusban és nem enged az akkori korszellemnek, vagy megszűnik a gyülekezet. Ezért is fontos a szeretetet és az igazságot egyszerre megélni, mert Krisztus nem vállalása, az igazsághoz való szeretetlen ragaszkodás és a korszellem megtűrése minden gyülekezetet veszélybe sodor. Ahol nincs szeretet, ott az igazság is csak „olcsó reklámáru” – Pál apostol valójában ezt a kifejezést használta, amit „zengő ércnek” fordítanak a Szeretethimnuszban.

Örömmel és jó lelkiismerettel
Az istentisztelet a hagyományos kulcs- és pecsétátadással folytatódott, majd a palástos lelkészek mondtak áldást a beiktatott lelkipásztorra. A köszöntéseket Kiss László kezdte meg, aki a Budapest-Déli Református Egyházmegye nevében fogadta Virág Balázst. A 100. zsoltár alapján arról beszélt, hogy Istennek örömmel érdemes szolgálni, de az Atya nem mindent vár el a lelkészektől. Azt kell tehát végeznie minden szolgálónak, amit Isten éppen rábízott – ezt örömmel és jó lelkiismerettel. A lelkipásztor is az Atya megváltott gyermeke a maga nyomorúságaival együtt, nem több vagy kevesebb, mint bárki más.

Alföldy-Boruss Dezső, mint fogalmazott, vegyes érzésekkel volt jelen a beiktatáson. Köszöntőjében elmondta, hogy nehéz huszonegy évnyi szolgálat után átengedni a szószéket és a templomot, de ezt mégis szeretettel teszi, ha a beiktatott lelkészre tekint. Virág Balázsnak azt kívánta, szolgálata legyen áldott és „jobb”, mint sajátja volt. A nyugalmazott lelkész az elmúlt két évtizedről is beszélt, amelyben nem látványos, tömeges, hanem egyéni, csendes lelki ébredést tapasztalt egyes gyülekezeti tagok életében. Hálát adott azért, hogy a lelkészválasztás végül békességben, a presbiterek egyetértésében zajlott le, pártoskodások nélkül. Úgy látja, Isten a későbbiekben is munkálkodni fog az új lelkész szolgálatán keresztül. Ennek egyik feltétele, hogy minden időben ugyanazt az evangéliumot kell hirdetni, korszaktól, korosztálytól függetlenül.

A továbbiakban Almási-Sass Kálmán mondta el köszöntőjét. A gyülekezet gondnoka kiemelte, hogy Virág Balázs a második legfiatalabb lelkész a kilencvenöt éves közösség életében. Ahogy fogalmazott, hiszi és vallja, hogy az új lelkész Krisztusért szolgál majd és valódi pásztora lesz a wekerletelepieknek. Emberek szívét, lelkét megérinteni a fővárosban külön kihívás, amely próbára tesz minden lelkészt. A gondnok ehhez a nemes feladathoz megígérte a gyülekezet támogatását, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy csak Istenhez és az ő Igéjéhez ragaszkodva lehet áldott minden közösség.

Példaképek
Virág Balázst Molnár Sándor biai és Balogh Márk Dávid lajoskomáromi lelkészek is köszöntötték. A beiktatott lelkész elmondta, hogy azt a Jézust szeretné szolgálni, aki őt is mint kivetettet, elhagyottat találta meg. A köszöntésekre adott válaszként három személyt emelt ki, akik szolgálatára nagy hatást gyakoroltak. Csiha Kálmán egykori erdélyi püspök evangelizációja megváltoztatta az életét, Isten az ő szolgálatán keresztül szólította meg, Cseri Kálmánra pedig mint lelkigondozójára tekint vissza. Kiemelte Almási-Sass Kálmán gondnoki szolgálatát is. Legfontosabb célnak az evangélium hirdetését nevezte meg, egyúttal megköszönte elődjének kitartó és áldott munkáját.

 

Szöveg és képek: Somogyi Csaba